Wzór umowy o pracę

Pieczęć nagłówkowa pracodawcy                                                                            miejscowość, data

Nr REGON

 

UMOWA O PRACĘ

zawarta w dniu ……………………………………………….. na czas określony ……………………./nieokreślony

pomiędzy Rzymsko-katolicką Parafią pod wezwaniem ………………………………………………………….. w ………………………………………………………………………………………………………, reprezentowaną przez (imię, nazwisko, stanowisko) ………………………………………………………………………………………………….
a Panem/Panią …………………………………………………………………………………………………………………….,

organistą ze świadectwem kwalifikacyjnym ……………………………………………………………. kategorii,
wydanym przez ………………………………………………………………………………….. dnia ……………………….

Pan/Pani ……………………………………………………….. zamieszkały/a ……………………………………………… obejmuje stanowisko organisty przy kościele rzymskokatolickim pod wezwaniem ………………………………………………………………. w ………………………………………………………………….. od dnia ……………………………………………………….. na niżej wymienionych warunkach:

  • rodzaj umówionej pracy: (np. gra na organach i prowadzenie śpiewu na wszystkich mszach i nabożeństwach, prowadzenie chóru, scholi itd.)……………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
  • wymiar czasu pracy: (ilość godzin tygodniowo, wymiar etatu) ……………………………………………..
  • kwota wynagrodzenia: (netto, brutto) ………………………………………………………………………………..
  • inne warunki zatrudnienia: ……………………………………………………………………………………………….

Umowa jest zawarta zgodnie z treścią obowiązującego Regulaminu Organistów Diecezji Gliwickiej z dnia 04.09.2003 roku i podlega zatwierdzeniu przez Referat ds. muzyki kościelnej Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. Umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla stron umowy oraz dla Referatu ds. muzyki kościelnej Kurii Diecezjalnej.
……………………………………………………………                 ………………………………………………………………

              Rządca kościoła                                                                         Organista

 

KURIA DIECEZJALNA W GLIWICACH

         Referat ds. Muzyki Kościelnej

Powyższą umowę zatwierdzamy …………………………………………………………………………………………….

 

Gliwice, dnia …………………………………