Propozycje śpiewów na niedziele i święta

ROK B

WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC (31 III)
Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych: 
               Com przyrzekł Bogu               DN 207
               O Chryste, nasz Panie               DN 176
Pd.: Zwycięzca śmierci               DN 581
                Nie zna śmierci Pan żywota               DN 559
K: Otrzyjcie już łzy płaczący               DN 563
               Na świętej uczcie Baranka               DN 558
               Najwyższemu Panu chwała               DN 557
               Złóżcie troski żałujący               DN 578
               Wysławiajmy Chrysta Pana               DN 576
U: Ciebie Boga wysławiamy (jeżeli Wigilia Paschalna nie jest połączona z procesją rezurekcyjną)               DN 311
Z: Zmartwychwstał Zbawca nasz               DN 580
NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (1 IV)
W: Wesoły nam dzień dziś nastał               DN 574
               Oto dzień, w którym Pan nasz zmartwychwstał               DN 562
Pd: Alleluja! Żyw już jest               DN 549
K:           Alleluja, O dniu radosny               DN 548
               Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały               DN 553
               Zmartwychpowstał Pan prawdziwie               DN 579
U: Ciebie Boże wielbimy               DN 312
Z: Zwycięzca śmierci               DN 581
               Raduj się nieba Królowo               DN 566
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY (2 IV)
W: Chrystus zmartwychwstan jest               DN 551
Pd: Wstał Pan Chrystus               DN 575
K: Otrzyjcie już łzy płaczący               DN 563
               Nie zna śmierci Pan żywota               DN 559
               Pan zmartwychwstał i jest z nami               DN 564
U: Radośnie Panu hymn śpiewajmy               DN 331
Z: Złóżcie troski żałujący               DN 578
II NIEDZIELA WIELKANOCNA (8 IV)
W: Alleluja! Żyw już jest               (zwr. 1, 4)               DN 549
               Jezu miłosierny               DN 471
Pd: Wysławiajmy Chrysta Pana               DN 576
               Alleluja! Biją dzwony (zwr. 1, 3)               DN 545
K: Zbliżam się w pokorze               DN 694
               Kocham Cię Jezu               DN 276
U: Chlebem życia posileni               DN 310
               Dziękujmy Panu, bo jest dobry
Z: Jezu, ufam Tobie (3x)
               O Krwi i Wodo (3x)               DN 716
UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO (9 IV)
W: Archanioł Boży Gabriel               DN 341
      Maryjo z dnia Zwiastowania               DN 802
Pd: Błogosławiona jesteś Maryjo               DN 751
      Po upadku człowieka grzesznego               DN 361
K:           Oto Panna pocznie               DN 358
               Bądźże pozdrowiona               DN 635
U: Uwielbiaj duszo moja               DN 6.7
      Dziękujemy Ci, Ojcze nasz               DN 317
Z: Zdrowaś, bądź Maryja               DN 376
     Cześć Maryi, cześć i chwała               DN 761
III NIEDZIELA WIELKANOCNA (15 IV)
W: Oto dzień, w którym Pan nasz               DN 562
      Chrystus zmartwychwstan jest               DN 551
Pd: Zwycięzca śmierci               DN 581
K: Chrystus Pan zmartwychwstał               DN 550
     O, dniu radosny pełen chwał               DN 548
     Otrzyjcie już łzy płaczący               DN 563
U: Alleluja, Chwalcie Pana               DN 193
      Panie mój, cóż Ci oddać mogę               DN 327
 Z: Wesel się Królowo miła               DN 570
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA (22 IV)
W: Wesoły nam dzień dziś nastał               DN 574
               Pan, mój Wódz i Pasterz               DN 228
Pd: Jam jest Pasterz dobry               DN 213
      Ludu kapłański, ludu królewski (zwr. 9)               DN 217
               Przyjdźcie do mnie wszyscy (zwr. 2)               DN 235
 K: Panie, pragnienia ludzkich serc               DN 292
      Jeden chleb, co zmienia się               DN 269
 U: Alleluja, Cały świat niech się w Panu weseli               DN 192
 Z:          Alleluja, Jezus żyje, już Go               DN 546
UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA (23 IV)
W: Sławny w męczenników gronie               DN 907
      Błogosławione serca, które płoną               DN 968
               Chrystus, Chrystus to nadzieja               DN 205
Pd: Pan, mój Wódz i Pasterz               DN 228
               Uczcie się ode mnie (zwr. 4 i 5)               DN 245
K: Panie dobry jak chleb               DN 290
               Minęły cienie i mroki nocy               DN 556
U: Dziękczynne pieśni               DN 314
     Dziękujemy Ci, Ojcze nasz               DN 317
Z: Święty Wojciechu, Patronie nasz, racz               DN 908
               Święty Wojciechu, Patronie nasz (3x)               DN 973

ŚWIETEGO MARKA EWANGELISTY (25 IV)

W: Głoś imię Pana               DN 211
      Idźcie na cały świat (zwr.4 i 7)               DN 212
Pd: Niechaj sławią Cię narody               DN 324
      Panie, umocnij wiarę naszą (zwr. 3 i 4)               DN 227
K:  Jeden chleb, co zmienia się               DN 269
U: Cały świat niech śpiewa tę pieśń               DN 309
Z: Bóg nad swym ludem zmiłował się               DN 203
    Złącz, Panie, miłujących Cię               DN 255
V NIEDZIELA WIELKANOCNA (29 IV)
W: Alleluja, Jezus żyje, On co               DN 547
               Ludu Kapłański, ludu królewski (zwr. 7)               DN 217
Pd:         Nie zna śmierci Pan żywota               DN 559
               Miłujcie się wzajemnie               DN   –
K:           O Panie naucz nas               DN 280
               Niech Cię chwali, Boże               DN 221
               Pan zstąpił z nieba               DN 659
U:           Wszystko co żyje, niech wielbi Pana               DN 333
Z:           Złóżcie troski żałujący               DN 577
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI (3 V)
W: Z dawna Polski Tyś Królową               DN 891
               Bogurodzica, Dziewica               DN 755
Pd: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką               DN 781
               Ze wzgórz Częstochowy               DN 893
K: Chrystus Pan karmi nas               DN 262
U: Boga naszego               chwalcie               DN 6.10
Z: Maryjo, Królowo Polski (3x)               DN 795
     Jak szczęśliwa Polska cała               DN 779
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA (6 V)
W: Alleluja, żyw już jest               DN 549
               Z martwych powstał Pan prawdziwie               DN 579
Pd: Wstał Pan Chrystus               DN 575
               Przykazanie nowe daje wam               DN 300
K:           Ojciec nam powierzył Słowo               DN 654
               Bóg jest miłością, zbawieniem darzy               DN 261
               Pan zmartwychwstał i jest z nami               DN 564
U: Cały świat niech śpiewa tę pieśń               DN 309
Z:           Otrzyjcie już łzy płaczący               DN 563
               Ciesz się, Królowo Anielska               DN 552
UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA (8 V)
W: Wielki przed Bogiem klejnocie               DN 912
Pd: Witaj, święty Stanisławie               DN 913
               Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza               DN 205
K: O Panie, Tyś moim Pasterzem               DN 282
               O Panie, Ty nam dajesz               DN 281
U: Pan jest wielkim Bogiem               DN 328
               Dziękczynne pieśni               DN 314
Z: Święty Stanisławie, Patronie nasz (3x)               DN 973
     Boże coś Polskę               DN 335
VII NIEDZIELA WIELKANOCNA WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE (13 V)
W: Witaj, witaj dniu święty               DN 584
Pd: Chrystus Pan w niebo wstępuje               DN 582
               Przez Twoje święte Wniebowstąpienie               DN 565
K: Pójdźcie błogosławić Pana               DN 664
               Przed Bożym tronem               DN 666
               Na świętej uczcie Baranka               DN 558
U:           Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła               DN 306
               Dziękujmy za wszystko Bogu Ojcu               DN 318
               Upadnij na kolana               DN 683
Z: Otoczon gronem świętych Aniołów               DN 583
               Idźcie na cały świat (zwr. 4)               DN 212
               Chrystus Królem               DN 614
ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA APOSTOŁA (14 V)
W: Idźcie na cały świat (zwr. 2,3)               DN 212
Pd: Przykazanie nowe               DN 300
               Miłujcie się wzajemnie
K: Jeden chleb, co zmienia się               DN 269
U: Najwyższemu Panu chwała (z pieśni Boże lud Twój)               DN 181
               Boga naszego chwalcie               DN 46
Z: Głoś imię Pana               DN 211
    Błogosław, Panie nas               DN 334
NIEDZIELA –  UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO (20 V)
W: Przybądź Duchu Stworzycielu               DN 594
               O Stworzycielu Duchu, przyjdź               DN 591
Pd: Duch Pański napełnił okrąg ziemi               DN 586
               O Tajemniczy Płomieniu             DN 592
K: Pan zstąpił z nieba               DN 659
               Ojciec nam powierzył Słowo               DN 654
U: Radośnie Panu hymn śpiewajmy               DN 331
Z: Duchu Święty, przyjdź, prosimy               DN 589
               Duchu Najświętszy, otwórz usta moje               DN 587
ŚWIĘTO NAJŚW. MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA (21 V)
W: Weź w swa opiekę               DN 872
Pd: Królowej Anielskiej śpiewajmy               DN 786
K: Daj mi Jezusa               DN 762
     Pan wieczernik przygotował               DN 295
U: Boga naszego chwalcie               DN 46
               Chrystus Pan karmi nas               DN 262
Z: Zaprowadź Panno miła               DN 887
     Ciebie na wieki wychwalać będziemy               DN 760
JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA (24 V)
W: Ludu kapłański, ludu królewski               DN 217
Pd: Kapłanem Jezus Chrystus jest               DN 737
K: Dałeś nam chleb z nieba               DN 264
               Śpiewaj, śpiewaj sercem całym               DN 332
U: Błogosławiony i jedyny Władco               DN 308
               Dziękujemy Ci Ojcze nasz               DN 317
Z: Chrystus Królem               DN 614
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY (27 V)
W: Nierozdzielna Trójco Święta               DN 606
               Chwała Ci równa w godności               DN 603
Pd: Jeden w naturze               DN 605
               W Mądrość Przedwieczną               DN 608
               Trójcy Najświętszej naszą cześć               DN 607
K: Jezu, Jezu do mnie przyjdź               DN 272
               Bogu Ojcu, przez Jezusa Chrystusa               DN 259
U: Boga naszego chwalcie               DN 6.10
               Ciebie Boga wysławiamy               DN 311
               Chwała, moc i dziękczynienie
Z: Chwała Ojcu i Synowi               DN 604
               Przez chrztu świętego               DN 234
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA (31 V)
W:          Zróbcie Mu miejsce               DN 695
               Witaj Boże utajony               DN 687
               Przed Bożym tronem               DN 666
Pd: Jeden chleb, co zmienia się               DN 269
               Chwalmy niewysłowiony               DN 637
               Miłość tu jest cel kochania               DN 649
K: Panie dobry jak chleb               DN 290
               O Panie otwierasz rękę Twoją               DN 656
               Jam jest Chlebem żywym               DN 268
               Pan wieczernik przygotował               DN 295
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz               DN 317
Z: Chwała i dziękczynienie               DN 640