Wzór umowy na remont organów

UMOWA

NA REMONT ORGANÓW PISZCZAŁKOWYCH

FIRMY XXXXXXXXXX OPUS XXXX Z ROKU XXXX

W KOŚCIELE PARAFIALNYM POD WEZWANIEM XXXXXXXXXX

W XXXXXXXXXXXXXXXXX

Umowa zawarta w dniu xxxxxxxxxxxxx w xxxxxxxxxxxxxx pomiędzy:

Rzymskokatolicką parafią pod wezwaniem xxxxxxxxxxx w xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

reprezentowaną przez ks. xxxxxxxxxxxxx, proboszcza parafii – zwanego dalej Zleceniodawcą

oraz

Firmą orgnmistrzowską: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxx – zwanymi dalej Wykonawcą

o treści następującej:

 • 1
 1. Zleceniodawca zamawia a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się wykonać remont z renowacją organów (zwanych też instrumentem) w kościele pw. xxxxxxx w xxxxxxxxxxxxxxxx.
 2. Całościowy zakres przedmiotu umowy określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy pod nazwą: Kosztorys wstępny remontu generalnego w kościele parafialnym (?) z dnia xxxxxxxxxxxx
 3. Dla zobrazowania zakresów wykonywanych prac remontowo-renowacyjnych Wykonawca sporządzi i dostarczy Zleceniodawcy dokumentacje fotograficzne (2 komplety) dotyczące stanu organów z wyposażeniem towarzyszącym przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy oraz po zakończeniu remontu z renowacją instrumentu.
 • 2
 1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość wykonanego zamówienia.
 2. Odbioru końcowego dokona Diecezjalna Komisja Odbioru Organów Diecezji Gliwickiej.
 3. Zleceniodawca zobowiązuje się przyjąć odebrany przedmiot umowy w oparciu o ustalenia zawarte w protokole z komisyjnego odbioru końcowego.

 

 • 3
 1. Strony ustalają termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy na dzień xxxxxxxxxxxxxxxxx
 2. Harmonogram prac przedstawia się następująco (opisać etapy wraz z datami)
 • 4

Zleceniodawca zobowiązuje się do wyłączenia z użytkowania kościelnego chóru muzycznego wraz z organami na okres prowadzenia remontu i renowacji instrumentu.

 • 5
 1. Wynagrodzenie netto ogółem za bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy wynosi XXXXX PLN (słownie: xxxxxxxxxxx złotych) co wynika z Kosztorysu wstępnego remontu generalnego w kościele parafialnym (?) z dnia xxxxxxxxxxx (Załącznik nr 1 do umowy)
 2. Wynagrodzenie ogółem jest ceną nieprzekraczalną za wykonanie usług objętych Kosztorysem jak wyżej, nie podlegającą negocjacjom stron w okresie realizacji umowy.
 3. Strony ustalają, że realizacja przedmiotu umowy w przyjętych wyżej terminach będzie uzależnione od wielkości zabezpieczonych przez parafię środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
 • 6
  1. Strony ustalają, że wynagrodzenie płatne będzie w ratach, wg zasad jak niżej:

(wymienić harmonogram spłaty kwot pieniężnych)

 1. Należności jak wyżej będą regulowane w oparciu o pisemne potwierdzenie każdych dokonywanych wpłat.
 2. Za nieterminową realizację rachunków Wykonawca obciąży Zamawiającego karnymi odsetkami wg obowiązujących zasad.
 • 7
 1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zleceniodawcy będzie pełnił xxxxxxxxxxxxxxxxxx przy współpracy przedstawiciela Referatu ds. Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Gliwicach.
 2. Kierownikiem prac remontowo-renowacyjnych będzie organmistrz xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
 3. Wyżej wymienione osoby nie mają prawa poszerzania lub ograniczania zakresu prac. Mogą w tych sprawach wyłącznie występować z pisemnymi wnioskami do Zleceniodawcy.
 • 8
  1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany do remontu i renowacji instrument, w tym także za skutki niewłaściwego demontażu lub składowania części oraz elementów organów.
  2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad wykrytych podczas komisyjnego odbioru końcowego przedmiotu umowy, w terminie 10 dni od daty odbioru.
 • 9
 1. Wykonawca udzieli zleceniodawcy za wykonany przedmiot umowy gwarancji, wynoszącej 24 miesiące licząc od daty komisyjnego odbioru końcowego instrumentu po jego remoncie z renowacją.
 2. Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych rzeczy, jeżeli wady te ujawnią się w okresie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 3. Uprawnienia o jakich mowa wyże dotyczą tylko wad powstałych w związku z działalnością Wykonawcy.
 4. W okresie gwarancji Zleceniodawcy przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (KC).
 5. Zleceniodawca może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu gwarancji, jeżeli wadę reklamował przed upływem tego terminu. W tym przypadku roszczenia Zleceniodawcy wygasają w ciągu roku od daty zgłoszenia reklamacji.
 • 10
 1. Wykonawca przedłoży Zleceniodawcy do komisyjnego odbioru końcowego następujące dokumenty:
 2. oświadczenie o wykonanym i zakończonym przedmiocie umowy oraz osiągniętych efektach remontu i renowacji organów, potwierdzonych próbną grą na tym instrumencie,
 3. dokumentacje fotograficzne zgodne z postanowieniami § 1 ust. 3 niniejszej umowy,
 4. dokumentacje techniczno-rachunkowe zakupionych w ramach umowy urządzeń,
 5. atesty lub świadectwa jakości dostarczonych materiałów lub części instrumentu.
 6. Zleceniodawca zobowiązuje się zorganizować odbiór końcowy wykonanego przedmiotu umowy. Jeżeli w toku czynności komisji odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zleceniodawca może odmówić przyjęcia przedmiotu odbioru do czasu usunięcia wad, o ile wady nadają się do usunięcia.
 7. Jeżeli w toku czynności komisji odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, to Zleceniodawcy przysługują następujące uprawnienia:
 8. jeżeli wady umożliwiają wykorzystanie instrumentu zgodnie z przeznaczeniem, Zleceniodawca może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,
 9. jeżeli wady uniemożliwiają wykorzystanie instrumentu zgodnie z przeznaczeniem, Zleceniodawca będzie żądał wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez dodatkowego wynagrodzenia.
 10. Strony postanawiają, że z czynności komisyjnego odbioru spisany będzie protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
 • 11
  1. Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne:
 1. w razie odstąpienia od zawartej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 30% wartości wynagrodzenia umownego ogółem brutto (z VAT),
 2. z tytułu nie wykonania zakresu zamówienia w terminie umownym – w wysokości 0,50% wynagrodzenia ogółem netto za każdy dzień zwłoki,
 3. z tytułu nie dotrzymania uzgodnionego terminu usunięcia wad – w wysokości 1,0% wynagrodzenia ogółem netto za każdy dzień opóźnienia,
 4. z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie wykonania umowy w dniu komisyjnego odbioru końcowego – w wysokości 5% wynagrodzenia ogółem netto.
 • 12
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Spory mogące powstać w związku z wykonaniem umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu sądowi w xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
 • 13
 1. Wszelkie zmiany w treści umowy, w tym zakresu zamówienia mogą być dokonane tylko za obopólnym porozumieniem stron i wymagają formy pisemnej , tj. aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
 2. Niedopuszczalna jest również pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy, poprzez wprowadzenie niekorzystnych dla Zleceniodawcy postanowień do umowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
 3. Integralną częścią umowy są następujące załączniki (tylko jeden dokument): Kosztorys wstępny remontu generalnego w kościele parafialnym z dnia xxxxxx, który nosi nazwę: Załącznik nr 1
 4. specyfikacja kosztorysowa z cenami sporządzona przez Wykonawcę – załącznik nr 1,
 • 14

Niniejsza umowa sporządzona została w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla stron umowy oraz jeden egzemplarz dla Referatu ds. Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Gliwicach.

 

 

Wykonawca                                                              Zleceniodawca

 

 

 

……………………………………………            ……………………………………………

Pieczątka i podpis                                                     Pieczątka i podpis

 

 

 

 

 

 

Potwierdzenie Referatu ds. Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Gliwicach:

 

 

 

………………………………………

 

 

Gliwice, dnia ……………………………..

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do umowy: Kosztorys wstępny remontu generalnego w kościele parafialnym (?)

z dnia xxxxxxxxxxxxxx