REGULAMIN PRACY ORGANISTÓW DIECEZJI GLIWICKIEJ

 

 

 1. Niniejszy regulamin ma na celu harmonijne ułożenie wzajemnych relacji między proboszczem lub administratorem parafii a organistą.
 2. Normy ogólne
 3. Organista ponosi odpowiedzialność przed proboszczem lub administratorem parafii i kompetentnymi organami na szczeblu diecezjalnym.
 4. Organista powinien być osobą wierzącą, praktykującym katolikiem, szczerze oddanym Kościołowi, cieszącym się dobrą opinią i odznaczającym się wysoką kulturą osobistą.
 5. Organista winien być kompetentnym muzykiem kościelnym, przygotowanym należycie do wykonywania zadań wynikających z pełnionej funkcji w określonej społeczności parafialnej.
 6. Kwalifikacje organisty
 7. Organista powinien posiadać odpowiednie wykształcenie muzyczno-liturgiczne, ze względu na które wyróżnia się następujące kategorie:
 8. a) kategoria I – wyższe wykształcenie muzyczne (dyplom magisterski) oraz dyplom muzyka kościelnego;
 9. b) kategoria II – dyplom Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II Stopnia lub dyplom Szkoły Muzycznej II Stopnia wraz z dyplomem muzyka kościelnego lub licencjat z muzyki kościelnej uzyskany w akademii muzycznej;
 10. c) kategoria III – dyplom Studium Muzyki Kościelnej lub innej odpowiedniej instytucji kształcącej organistów kościelnych.
 11. W sytuacjach spornych o przyporządkowaniu do danej kategorii decyduje Podkomisja Muzyki Kościelnej.
 12. Organiści, którzy nie posiadają wymaganego wykształcenia muzyczno-liturgicznego, a rozpoczynają pracę, zobowiązani są do niezwłocznego uzupełnienia swoich kwalifikacji.
 13. Kandydat na organistę zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów:
 14. a) życiorysu i podania o pracę,
 15. b) świadectwa chrztu,
 16. c) świadectwa wykształcenia ogólnego i muzycznego, zgodnie z pkt. 5,
 17. d) świadectwa moralności wystawionego przez proboszcza miejsca zamieszkania,
 18. e) świadectwa pracy i opinii wystawionej przez ostatniego pracodawcę z innej parafii.

III. Umowy

 1. Umowa może zostać zawarta w jednej z następujących form:
 2. a) umowa o pracę (pełny etat, ½ etatu, ¼ etatu itd.),
 3. b) umowa-zlecenie,
 4. c) umowa z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.

Kopie umowy należy przekazać Podkomisji Muzyki Kościelnej.

 1. Do posługi organisty wlicza się następujące zajęcia:
 2. a) grę na organach podczas Mszy św. i nabożeństw, przy czym każdą Mszę św. i każde nabożeństwo, zarówno w tygodniu, jak i w niedzielę, liczy się jako jedną godzinę posługi; przerwa pomiędzy poszczególnymi celebracjami krótsza niż jedna godzina nie przerywa ciągłości posługi;
 3. b) grę na organach podczas zawierania małżeństw i pogrzebów, przy czym każdą Mszę św. połączoną z liturgią zawierania małżeństwa, Mszę pogrzebową i liturgię pogrzebową liczy się jako jedną godzinę posługi;
 4. c) trzy godziny tygodniowo poświęcone na przygotowanie liturgii, w tym z osobami kształtującymi liturgię;
 5. d) dwie godziny tygodniowo poświęcone na dokształcanie własne (ćwiczenie na organach, przygotowanie nowej literatury organowej);
 6. e) jedną godzinę tygodniowo poświęconą na podstawowe czynności związane z pieczą nad instrumentem i miejscem pracy;
 7. f) cztery godziny tygodniowo poświęcone na prowadzenie scholi, chóru, zespołu instrumentalnego lub akompaniowanie tym zespołom.
 8. Prawa i obowiązki organisty
 9. Organista powinien wypełniać swoje obowiązki w sposób rzetelny.
 10. Do szczegółowych obowiązków organisty należy:
 11. a) towarzyszenie na organach śpiewowi wiernych oraz prowadzenie, gdy nie ma kantora, śpiewu podczas Mszy św. i nabożeństw;
 12. b) nauczanie, według ustaleń prawodawcy, śpiewu w kościele;
 13. c) poprawne wykonywanie muzyki organowej podczas liturgii i poza nią, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 14. d) przygotowanie psałterzystów do liturgii;
 15. e) opieka nad instrumentem i biblioteką muzyczną w parafii;
 16. f) uczestnictwo w dniach skupienia, rekolekcjach oraz innych ćwiczeniach służących formacji organistów i muzyków kościelnych;
 17. g) znajomość obowiązującego prawodawstwa liturgiczno-muzycznego;
 18. h) ciągłe doskonalenie swoich umiejętności.
 19. i) zaleca się, by organista prowadził scholę, chór, zespół instrumentalny.
 20. Bardziej szczegółowo prawa i obowiązki organisty powinny zostać określone w umowie.
 21. Relacje organisty z proboszczem
 22. Relacje organisty z proboszczem lub administratorem parafii i innymi duszpasterzami winny być oparte na poszanowaniu wzajemnych kompetencji. Organista zobowiązany jest do okazywania szacunku wobec proboszcza lub administratora parafii i stosowania się do jego zarządzeń, ten zaś zobowiązany jest do poszanowania organisty, uznania jego fachowości, wspierania jego inicjatyw muzycznych służących dobru parafii oraz uwrażliwienia na jego sytuację rodzinną czy osobistą.
 23. Proboszcz lub administrator parafii ma obowiązek umożliwić organiście udział w dniach skupienia, rekolekcjach oraz innych ćwiczeniach służących formacji organistów i muzyków kościelnych, a także w wyjazdach z chórem parafialnym, scholą i innych wyjazdach.
 24. Proboszcz lub administrator parafii powinien, po wcześniejszym uzgodnieniu, z funduszy kościelnych pokryć koszty zakupionych śpiewników, chorałów, materiałów nutowych, a także innych niezbędnych pomocy potrzebnych w pracy organisty, które stanowią własność parafii.
 25. Wynagrodzenie
 26. Wysokość wynagrodzenia organisty winna być oparta na zasadzie sprawiedliwości w rozumieniu nauki społecznej Kościoła.
 27. Podniesienie przez organistę kwalifikacji (uzyskanie wyższej kategorii) winno skutkować wzrostem wynagrodzenia.

VII. Czas wolny

 1. Organiście przysługuje prawo do czasu wolnego i odpoczynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VIII. Rozwiązanie umowy i załatwianie spraw spornych

 1. Rozwiązanie umowy pomiędzy organistą a proboszczem lub administratorem parafii może nastąpić zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
 2. Sprawy sporne rozstrzyga Podkomisja Muzyki Kościelnej.