LIST KRAJOWEGO DUSZPASTERZA MUZYKÓW KOŚCIELNYCH

Święto Muzyki Kościelnej 2018 r.

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, prawym przystoi pieśń chwały (Ps 33)

Czcigodni Współbracia w Kapłaństwie! 

Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni! 

Przyjmijcie serdeczne pozdrowienia od Tronu Jasnogórskiej Pani.

Rok 2018 przeżywamy pod hasłem „Napełnieni Duchem świętym”. To Duch św. zstępując na zgromadzonych w Wieczerniku, umocnił ich i napełnił swoją mocą, aby szli i głosili Ewangelię, dla niej poświęcali swoje życie, cierpieli i umierali. To Duch św. umocnił ich, aby dla Ewangelii znosili prześladowania i przeciwności. Duch św. również dzisiaj posyła nas, abyśmy odważnie głosili wielkie orędzie o Zmartwychwstaniu Chrystusa, o Jego zwycięstwie nad piekłem i szatanem. Jego chwalebna śmierć i zmartwychwstanie zniweczyła naszą śmierć o otworzyła nam bramy nieba, abyśmy się stali współobywatelami świętych i domownikami Boga ( Ef 2,19). Św. Paweł mówi: Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.
Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał – tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił – tych też obdarzył chwałą 
(Rz 8, 15 -17 – 30)

      Umocnieni Duchem św. wyznawajmy wiarę i opiewajmy chwałę Bożego imienia napełniając się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa! ( Ef 5, 19 -20).

     W tym dawaniu świadectwa wiary patronuje nam św. Cecylia, dziewica i męczennica, patronka muzyki i śpiewu kościelnego, która jest Panną wierną, jasnym drogowskazem naśladowania Chrystusa i pełnienia Jego woli. Każdego roku przeżywamy Jej liturgiczne wspomnienie. Duszpasterze Muzyków kościelnych zapraszają nas i zachęcają, abyśmy ten czas przeżywali na wspólnotowych rekolekcjach, dniach skupienia, warsztatach liturgiczno-muzycznych, sympozjach i kongresach. Organizujmy liczne koncerty, które przyczynią się do podnoszenia poziomu naszych chórów i zespołów wokalno-instrumentalnych, stwarzając okazję do uwielbienia Boga, Stwórcy wszelkiego piękna i dobra. Czas ten służy pogłębieniu naszej wiary, przez słuchanie Słowa Bożego, przeżywaniu Liturgii Pokutnej w której przyjmujemy dar przebaczenia, abyśmy wiernie stali przed Panem i Jemu służyli. Podczas uroczystej Eucharystii pragniemy dziękować Panu Bogu za piękno posługi muzyka kościelnego.

      Pogłębiajmy naszą osobistą relację z Chrystusem Panem i Odkupicielem, bo od niej zależy kształt naszego chrześcijańskiego życia i posługiwania w Kościele.

      W tym roku dziękujemy Panu Bogu za 100 rocznicę odzyskania niepodległości Polski i prosimy, aby Pan prowadził nas drogą dojrzałej wiary. Odejście od Boga w każdym wymiarze ludzkiego życia kończy się jego tragedią i niewolą, również w tym wymiarze politycznym.

     Św. Paweł Apostoł zachęca nas: Na koniec bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom tego świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać, zwalczywszy wszystko… W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki czemu zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelkiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! ( Rz 6, 10-18).

      Życzę wszystkim duszpasterzom oraz Muzykom kościelnym głębokiego zjednoczenia z Chrystusem, podążania drogą Miłości, która na Krzyżu zajaśniała swym blaskiem objawiając swą moc i w zmartwychwstaniu przywróciła nam życie wieczne. Dnia 22 listopada w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze o godz. 18.30 odprawię Mszę św. za wszystkich drogich Muzyków kościelnych w Polsce.

      Wraz z Duszpasterzami Muzyków Kościelnych, Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kościelnych, Federacją Caecilianum, Polską Federacją Pueri Cantores zapraszamy Was na X Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych /organistów, dyrygentów, chórów, scholi liturgicznych, kantorów i zespołów instrumentalnych/ na Jasną Górę dnia 9 listopada 2019 r. Pielgrzymkę rozpoczniemy o godz. 10.00 Liturgią Pokutną w sali Papieskiej, następnie konferencja, przygotowanie liturgii, oraz uroczysta Eucharystia w Bazylice Jasnogórskiej pod przewodnictwem bpa Piotra Gregera, przewodniczącego Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej, działającej w ramach Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP. Po Eucharystii odbędzie się uroczysty koncert. Śpiewy oraz liturgię przygotują Muzycy kościelni Diecezji Katowickiej.

Niech Jasnogórska Królowa Polski ogarnia nas wszystkich płaszczem swojej opieki!

z modlitwą

  1. dr Nikodem Kilnar OSPPE

Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych