Krótka prezentacja osób zaproszonych

Krótka prezentacja osób zaproszonych do prac w ramach kongresu.

 

Do prac w ramach kongresu zaprosiliśmy kilkanaście osób, które dzięki swej wiedzy i zdobytemu doświadczeniu, będą mogły ubogacić nas swoją obecnością, przekazaną wiedzą w ramach wykładów czy udziałem w panelach dyskusyjnych. Poniżej zamieszczamy krótkie biogramy wszystkich osób bezpośrednio zaangażowanych w prace kongresu.

Ks. prof. dr hab. Ireneusz Pawlak – ur. 1935 roku we Wrześni. Tam w 1953 r. ukończył liceum ogólnokształcące. W latach 1954-1969 studiował w Wyż­szym Prymasowskim Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Świecenia ka­płańskie przyjął w 1960 r. W tymże roku podjął studia specjalistyczne w In­stytucie Muzykologii Kościelnej KUL. Ukończył je w 1964 r. stopniem magi­stra. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem ks. prof. Hieronima Feichta. W latach 1965-1970 prowadził Chór Katedralny przy Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie oraz wykłady z muzyki w gnieźnieńskim seminarium duchow­nym. Od 1970 r. pracuje w Instytucie Muzykologii KUL. Rozprawę doktorską napisaną pod kierunkiem ks. prof. Karola Mrowca obronił w 1976 r. W 1989 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2001 r. tytuł profesora. W latach 1989-91 był kierownikiem Instytutu Muzykologii KUL. Funkcję tę objął po­nownie w 2003 r. i pełni ją nadal. W 1974 r. założył zespół Schola Gregońana KUL. Jest członkiem i założycielem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych (2001) i jego pierwszym prezesem. Należy do Związku Kompozytorów Polskich Sekcji Muzykologów, jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL, Lubel­skiego Towarzystwa Naukowego oraz Consotiatio Internationalis Musicae Sacrae. W badaniach naukowych koncentruje się na chorale gregoriańskim w Polsce po Soborze Trydenckim oraz nad współczesną muzyką liturgiczną. Jest autorem dwóch książek, przeszło 250 artykułów naukowych i popularnonaukowych, a także twórcą polskich mszy liturgicznych, melodii do nieszporów niedzielnych oraz licznych pieśni kościelnych.

Ks. Infułat prof. dr hab. Helmut Sobeczko – ur. w 1939 roku w Nędzy. Studia teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie-Opolu. Świecenia kapłańskie przyjął w 1962 r. Studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła i liturgiki realizował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od tej pory jest wykładowcą liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego. W latach 1977-1980 odbył studia specjalistyczne na Papieskim Instytucie Liturgicznym S. Anselmo w Rzymie, zakończone uzyskaniem stopnia naukowego doktora teologii. W 1980 r. został członkiem Komisji Liturgicznej Episkopatu Polski. Oprócz tego jest członkiem wielu rad i gremiów naukowych oraz wewnątrzkościelnych. W 1992 r. otrzymał od Ojca Świętego Jana Pawła II godność Protonotariusza Apostolskiego (infułata). W 1993 r. przeprowadził kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy Liturgia katedry wrocławskiej według przedtrydenckiego Liber ordinarius z 1563 roku. W 1994 r. został pierwszym w historii Dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Od 1995 r. jest redaktorem naczelnym czasopisma Liturgia Sacra. W roku 2000 uzyskał tytuł naukowego profesora. W latach 2002-2005 pełnił funkcję Sekretarza Generalnego I Synodu Diecezji Opolskiej.

Dr hab. Remigiusz Pośpiech – ur. w 1957 roku w Wodzisławiu Śl., absolwent In­stytutu Muzykologii Kościelnej KUL (1977-1982), kierownik Zakładu Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersy­tetu Opolskiego (od 1994), w obecnej kadencji również jest pro­dziekanem tegoż Wydziału. W 1994 r. uzyskał doktorat w Instytucie Muzy­kologii KUL (Bożonarodzeniowa muzyka na Jasnej Górze w XVIII i XIX wieku, Opole 2000), a w 2004 r. habilitację na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego (Muzyka wielogłosowa w celebracji eucharystycznej na Śląsku w XVII i XVIII wieku, Opole 2004). Należy do grona współzałożycieli Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, którego jest wiceprezesem. Od 2002 r. konsultor Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Pol­ski, w ramach której przewodniczy Sekcji ds. Muzyki Kościelnej, od 2003 r. przewodniczący Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów przy Stowarzyszeniu „Kapela Jasnogórska”. Jest również członkiem in­nych stowarzyszeń naukowych, m.in.: Sekcji Muzykologów Związku Kom­pozytorów Polskich (od 1999), Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft (od 1994), Arbeitsgemeinschaft für Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa (od 1998) oraz Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie (od 2002). Jest zastępcą redaktora naczelnego półrocznika Liturgia Sacra.

Prof. Julian Gembalski – ur. w 1950 roku w Siemianowicach Śląskich, organista i pedagog. Studia muzyczne ukończył w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach na Wydziale Instrumentalnym w klasie organów Henryka Klaji oraz w zakresie teorii muzyki na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. Kształcił się również na kursach mistrzowskich i w ramach studiów podyplomowych u słynnych organistów: w 1978 u Flora Peetersa w Mechelen, a w latach 1979-80 u André Isoira i Michela Chapuis w Paryżu, a także u muzykologa Jeana Saint-Arromana. Jest laureatem pierwszych nagród konkursów improwizacji fortepianowej i organowej w Gdańsku i Weimarze, a także prestiżowej nagrody Orfeusz podczas 38. Festiwalu „Warszawska Jesień”. Odznaczony został przez Papieża Jana Pawła II medalem Pro Ecclesia et Pontifice. Występował z koncertami w niemal całej Europie oraz w Stanach Zjednoczonych, dokonał licznych nagrań dla radiofonii polskiej, duńskiej i niemieckiej, a także wielu nagrań płytowych. Od wielu lat jest Archidiecezjalnym Wizytatorem Organów i Organistów oraz przewodniczącym Sekcji Budowy Organów Komisji d/s Muzyki Sakralnej w Katowicach.

Ks. dr hab. Antoni Reginek – ur. 1948 roku w Wilczy (pow. Rybnik). Studia magisterskie odbył w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1972 r. Studia specjalistyczne z zakresu muzykologii odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uwieńczone doktoratem w 1985 r. Od 1980 r. do 2001 pełnił pracę pedagogiczną i wychowawczą w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. W latach 1985-2003 przewodniczył Archidiecezjalnej Komisji ds. Muzyki Sakralnej w Katowicach i pełnił funkcję duszpasterza organistów. W czerwcu 2005 r. uzyskał habilitację na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego („Pieśni nabożne” Franciszka Karpińskiego oraz psalmy w jego tłumaczeniu w przekazach źródłowych i tradycji ustnej, Katowice 2005). Aktualnie pełni funkcję prodziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest także kapelanem Oddziału Śląskiego PZCHiO, a także członkiem Zarządu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.

Ks. dr Joachim Waloszek – ur. w 1953 roku w Zakrzowie Turawskim. Studia magisterskie odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1978 r. Przez rok pracował jako wikariusz i duszpasterz akademicki w parafii pw. w Anny w Zabrzu. Studia specjalistyczne z zakresu muzykologii odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które uwieńczył doktoratem napisanym pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Karola Mrowca w 1992 r. (Teologia muzyki. Współczesna myśl teologiczna o muzyce, Opole 1997). Po studiach na KUL-u i stypendium naukowym w Rzymie, powrócił do diecezji obejmując wpierw stanowisko wicerektora, a od 1994 r. rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. Aktualnie jest także adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego oraz wiceprzewodniczącym Międzydiecezjalnej Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego i Muzyki Kościelnej.

Ks. dr Piotr Tarliński – ur. w 1956 r. w Dziewkowicach. Studia teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. Świecenia kapłańskie przyjął w 1982 r. i rozpoczął posługę wikariuszowską w Parafii św. Barbary w Bytomiu. Studia muzykologiczne odbył w Instytucie Muzykologii KUL specjalizując się w zakresie instrumentologii. Studia doktoranckie realizował w Niemczech na Johannes Gutenberg-Universität w Moguncji (Mainz) pod kierunkiem prof. dr Rudolfa Waltera, a uwieńczone zostały doktoratem na podstawie rozprawy: Von biblischen Texten inspirierte Orgel-Solo-Komponisten seit 1960. Musikwissenschaftlich-theologisches Studium (Opole 2000). Jest adiunktem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz dyrektorem Radia Plus w Opolu.

Ks. dr Wiesław Hudek – ur. 1969 r. w Wodzisławiu Śląskim. Studia teologiczne ukończył w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1994 r. Studia specjalistyczne z zakresu muzykologii (pod kier. ks. prof. dr hab. I Pawlaka) oraz liturgiki (pod kier. ks. prof. dr hab. Z. Wita) realizował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a uwieńczył je doktoratem w 2003 r. na podstawie rozprawy pt. Muzyka liturgiczna w sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich 1925-2000. Aktualnie jest przewodniczącym Komisji Muzyki Sakralnej Archidiecezji Katowickiej i duszpasterzem organistów, a także dyrygentem chóru Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.

Ks. dr Grzegorz Poźniak – ur. w 1971 roku w Głubczycach. Studia teologiczne ukończył na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1996 r. Studia z zakresu muzykologii realizował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przebywał także na stypendiach naukowych w Regensburgu i Londynie. Ukończył Studium Chórmistrzostwa w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W 2005 r. na Wydziale Teologicznym UO obronił doktorat poświęcony scholom liturgicznym, który napisał pod kier. dr hab. Remigiusza Pośpiecha. Jest asystentem WT UO oraz dyrygentem chóru Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu, a także Referentem ds. Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Opolu oraz zastępcą kierownika Studium Muzyki Kościelnej w Opolu.

Ks. mgr-lic. Bogdan Kicinger – ur. w 1941 roku w Wodzisławiu Śląskim. Studia teologiczne realizował w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1966 r. Od początku swej posługi jest zaangażowany w dzieło muzyki kościelnej, wpierw w Diecezji Opolskiej, gdzie od 1976 r. był wykładowcą Studium Muzyki Kościelnej, a od roku 1992 w nowopowstałej Diecezji Gliwickiej, gdzie po zorganizowaniu Studium Muzyki Kościelnej został jego koordynatorem. Aktualnie jest proboszczem Parafii św. Anny w Babicach, a równocześnie wykładowcą w Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach. Będąc proboszczem założył Chór parafialny „św. Anny” i był jego pierwszym dyrygentem. W 1999 r. w związku z pielgrzymką Jana Pawła II do Gliwic, był członkiem komisji liturgicznej odpowiedzialnym za kwestie przygotowania muzycznej oprawy liturgii. Jest członkiem Diecezjalnej Rady Kapłańskiej i Międzydiecezjalnej Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego i Muzyki Kościelnej.

Dr hab. szt. muz. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda – jest współzałożycielką, dyrygentką i kierownikiem artystycznym Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej. Ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach i Podyplomowe Studium Emisji Głosu w Bydgoszczy (dyplomy z wyróżnieniem). Warsztat dyrygencki szkoliła na licznych kursach, a także współpracując z wieloma chórami amatorskimi oraz jako asystent dyrygenta chóru Państwowej Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Obecnie jest adiunktem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Z Akademickim Zespołem Muzycznym występowała w wielu uznanych koncertach i festiwalach. Jest organizatorem corocznych Międzynarodowych Warsztatów Chóralnych oraz Dyrektorem Artystycznym Oddziału Gliwicko-Zabrskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Dr szt. muz. Lesław Podolski – ur. w 1964 roku w Bytomiu. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Podyplomowego Studium Orkiestr Dętych w AM w klasie prof. Józefa Szweda. Jest adiunktem Instytutu Muzyki na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz dyrygentem Orkiestry Dętej KWK „Sośnica”. Wraz z orkiestrą zdobył wiele nagród w przeglądach i konkursach w kraju i za granicą. Jest autorem wielu aranżacji orkiestrowych i orkiestrowo-chóralnych. W 1999 r. prowadził 500-osobowy zespół składający się z 17 orkiestr podczas wizyty Papieża w Gliwicach i był autorem aranżacji wszystkich wykonywanych wówczas pieśni. Jest zaangażowany w działalność PZChiO.

Mgr-lic. Józef Chudalla – ur. w 1958 roku w Luboszycach. Po ukończeniu Studium Muzyki Kościelnej w Opolu rozpoczął studia muzykologiczne w Instytucie Muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest autorem opracowań harmonicznych w Chorale Opolskim. Aktualnie pełni funkcję drugiego organisty katedry opolskiej i dyrygenta chóru katedralnego. Jest także wykładowcą harmonii oraz prowadzi klasę organów w Studium Muzyki Kościelnej w Opolu. Jest członkiem Międzydiecezjalnej Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego i Muzyki Kościelnej.

Mgr Mariola Brzoska – po ukończeniu PSM I st. w Raciborzu, naukę kontynuowała w PSM II st. w Opolu, gdzie ukończyła także Studium Muzyki Kościelnej. Od tamtej pory jest organistą w parafii św. Józefa Robotnika w Zawadzie Książęcej. Następnie rozpoczęła studia w Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie organów prof. Mirosławy Semeniuk-Podrazy. W czasie studiów uczestniczyła w licznych kursach interpretacji organowej prowadzonych m.in. przez G. Boveta, J. Laukvika, L. Lohmanna, H. Meistera. W 1999 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie gry organowej w Akademii Muzycznej w Katowicach, w klasie prof. Juliana Gembalskiego. Uczestniczyła także w kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnego angielskiego organistę D. Titteringtona jako stypendystka Dartington International Summer School (W. Brytania) oraz w Akademii Muzycznej im. F. Liszta w Budapeszcie. Występuje w kraju i za granicą. Ukończyła także studia teologiczne (KUL). Jest dyrektorem Studium Muzyki Kościelnej oraz Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II st. w Gliwicach, gdzie prowadzi klasę organów. Jest członkiem Międzydiecezjalnej Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego i Muzyki Kościelnej.

Mgr Brygida Tomala – edukacje muzyczną rozpoczęła w Raciborzu (klasa fortepianu). Naukę kontynuowała w PSM II st. w Opolu, kształcąc się równocześnie w tamtejszym Studium Muzyki Kościelnej (dyplom 1985 r.). Od tamtej pory pełni funkcję organisty w parafii św. Anny w Babicach. W czasie pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II na Górze św. Anny (1983) pełniła funkcję kantorki. Na pielgrzymkę Ojca Świętego do Gliwic skomponowały antyfony nieszporne oraz przygotowała scholę dziecięcą. W 1993 r. ukończyła studia w Akademii Muzycznej w Katowicach, uzyskując dwa dyplomy – z teorii muzyki i organów. Uczestniczyła w kursach muzyki organowej u duńskiego organisty Ulrika Spang-Hanssena oraz u Almut Rezler. Od 1995 r. współpracuje z zespołem Camerata Silesia w Katowicach z którym uczestniczyła w wielu festiwalach w kraju i na turnee zagranicznych. Prowadzi także samodzielną działalność koncertową jako organistka oraz dyrygent chóru parafii św. Anny w Babicach. Ma znaczące osiągnięcia w pracy z chórem parafialnym. Prowadzi klasę organów Studium Muzyki Kościelnej oraz w Diecezjalnej Szkole Organistowskiej II st. w Gliwicach. Jest członkiem Międzydiecezjalnej Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego i Muzyki Kościelnej.

Mgr Alfred Bączkowicz ur. w Radzionkowie. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Katowicach. Był organistą w kościele św. Józefa w Zabrzu. Od ponad 30 lat pełni funkcję organisty w katedrze Krzyża Świętego w Opolu. Od tej pory jest także wykładowcą harmonii oraz prowadzi klasę organów w Studium Muzyki Kościelnej w Opolu. Jest także nauczycielem harmonii w PSM II st. w Opolu. Jest członkiem Międzydiecezjalnej Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego i Muzyki Kościelnej. Był zaangażowany w prace redakcyjna związana z wydaniem czterotomowego „Chorału Opolskiego” oraz ma swój duży udział w redagowaniu modlitewnika „Droga do Nieba”. Jest kompozytorem muzyki m.in. sześciu mszy oraz melodii do psalmów responsoryjnych i śpiewów przed Ewangelią, a także innych pieśni, m.in.. znanej i często wykonywanej w opolskiej katedrze pieśni, do którego napisał słowa i muzykę, Opolska Pani, Tyś naszą Matką. W 2004 r. otrzymał papieskie odznaczenie – Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice, ustanowione dla szczególnego wyróżnienia osób za ich wyjątkowe dzieła. Uroczystego odznaczenia dokonał abp Alfons Nossol podczas Mszy św. odpustowej 21 czerwca 2004 r. ku czci Matki Bożej Opolskiej.

Mgr Ryszard Buczek – ur. w 1954 roku w Cieszanowie. Studia teologiczne ukończył na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa i samorządności (PAN Warszawa). Jest prezes Okręgu Gliwicko-Zabrskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz prezesem Orkiestry Dętej KWK Sośnica w której jest muzykiem. Zasiada także w Radzie Miasta Gliwice i jest zastępcą przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Jest organizatorem wielu koncertów chóralnych i orkiestrowych, w kraju i za granicą, współorganizatorem muzycznej oprawy liturgii kościelnych, a także organizatorem wielu imprez muzycznych na terenie miasta.

Mgr Ernest Malik – ur. w 1971 roku, ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie puzonu. Jest nauczycielem w Państwowej Szkole Muzycznej w Kluczborku. Prowadzi także z powodzeniem orkiestrę Camerata przy Parafii św. Rocha w Starych Budkowicach. Jest animatorem życia muzycznego w regionie.