XV WARSZTATY DLA CHÓRÓW I DYRYGENTÓW CHÓRALNYCH „ŚPIEWY WIELKIEGO POSTU”

Zakład Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zaprasza dyrygentów chóralnych, członków chórów amatorskich (scholi liturgicznych) i studentów do udziału w XV WARSZTATACH DLA CHÓRÓW I DYRYGENTÓW CHÓRALNYCH „ŚPIEWY WIELKIEGO POSTU”, które odbędą się 4 marca 2017 roku. Termin zgłoszeń upłynie 28 lutego 2017 roku.

Regulamin warsztatów:
1. Organizatorem XV WARSZTATÓW DLA CHÓRÓW I DYRYGENTÓW CHÓRALNYCH ŚPIEWY WIELKIEGO POSTU, zwanych dalej Warsztatami, jest Zakład Muzyki Kościelnej na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Muzyki Kościelnej i Organowej.
2. Celem Warsztatów jest pogłębianie wiedzy z zakresu emisji głosu, dyrygowania, liturgiki oraz praca nad repertuarem wielogłosowym o tematyce wielkopostnej.
3. W Warsztatach mogą wziąć udział dyrygenci chóralni, członkowie chórów amatorskich (scholi liturgicznych), studenci a także inni zainteresowani tą tematyką.
4. Kierownictwo merytoryczne Warsztatów sprawuje Kierownik Zakładu Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak.
5. Na program warsztatów złożą się zajęcia grupowe i indywidualne, wykłady oraz warsztaty chóralne.
6. Warsztaty odbędą się w dniu 4 marca 2017 r. w Sali Chóralnej (001B) Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2.
7. Koszty uczestnictwa w Warsztatach wynoszą:
a) zgłoszenie indywidualne 60 zł
b) zgłoszenie grupowe (od 6 osób) 50 zł
c) dla studentów i pedagogów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu udział w warsztatach jest bezpłatny.
8. Koszty związane z udziałem w Warsztatach pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące.
9. Uczestnictwo obejmuje: lekcję emisji głosu (zbiorowej), warsztaty chóralne w sekcjach głosowych i tutti, zajęcia z liturgiki, zajęcia indywidualne z dyrygowania (dla dyrygentów), materiały dydaktyczne, zaświadczenia uczestnictwa, przerwę kawową.
10. Zgłoszenia udziału w Warsztatach należy przesłać na Karcie zgłoszenia określonej w załączniku do niniejszego Regulaminu w terminie do 28 lutego 2017 r. wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty wpisowej.
11. Zgłoszenia należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: warsztatymuzlit@amuz.wroc.pl lub adres poczty tradycyjnej:
Zakład Muzyki Kościelnej
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego
pl. Jana Pawła II nr 2
50-43 Wrocław
z dopiskiem „Warsztaty chóralne”
12. Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu do dnia 28 lutego 2017 r.
Dane do przelewu :
Nr rachunku 40 1090 2398 0000 0001 0205 0428,
Bank Zachodni WBK
w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, Warsztaty chóralne
13. Dokonanie opłaty wpisowej jest równoznaczne z zakwalifikowaniem uczestnika do udziału w Warsztatach.
14. Uczestnicy zgłaszający się na Warsztaty z dniem złożenia Karty zgłoszenia wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć z ich wizerunkiem w czasie Warsztatów, ich utrwalenie, wielokrotne wykorzystywanie, obróbkę i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium do celów promocyjnych i archiwizacyjnych Organizatora, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
15. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu ogłaszane będą każdorazowo na stronie internetowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
16. Organizator zastrzega możliwość odwołania Warsztatów z ważnych przyczyn. W takim wypadku uczestnicy otrzymają zwrot wniesionych opłat.